کانفیگ و تنظیمات مودم های دی لینک

۲۵۲۰DSL-2520
۲۶۰۰DSL-2600
۲۷۳۰-%d8%af%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9 DSL-2730
۲۷۴۰-%d8%af%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9DSL-2740
۲۷۵۰DSL-2750
۷۳۰nDWR-730

مودم زایکسل مدل DEL1202-T10A

مودم زایکسل مدل DEL1201-T10A

مودم دی لینک مدل DSL-2520

2520

مودم زایکسل مدل DEL1202-T10A

مودم زایکسل مدل DEL1201-T10A

مودم زایکسل مدل VMG-5301T20A